Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Ö.T.E. alapszabálya

2009.03.01

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Vép-Bozzai

 

A l a p s z a b á l y a

 

I. Általános rendelkezések:

1. Társadalmi szervezet neve: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai.

2. Székhelye: 9751 Vép, Kolozsvári u. 1.

3. Működési területe: Vép nagyközség és Bozzai község területe.

4. Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte az I. pontba megjelölt elnevezés.

5. Az egyesület magára nézve kötelezőnek tekinti az MK. Alkotmányát, törvényeit. Tevékenységét az 1989. évi II. tv. És a 114/92 /VII.23./ kormány rendelet alapján végzi.

6. Az egyesület a megszűnt Vép nagyközségi Közös Tanács Önkéntes Tűzoltó Egyesülete jogutódjának tekinti magát.

7. Az egyesület célja: polgári védelmi,

                                       tűzoltási tevékenység, ezen túlmenően:

 

      a., Természeti csapás és egyéb kárelhárítási munkában való részvétel

    b.,  A működési területen eredményes tűzvédelmi tevékenységet folytatni, részt venni a tűzoltási, kárelhárítási munkákban.

      c.,  Saját tagjait és a lakosságot felkészíteni a tűz elleni védekezésre, a megelőzésre.

      d.,  Ápolni és a köztudatban ébren tartani a haladó tűzoltó hagyományokat.

 

II. Az egyesület működése:

8. A tagsági viszony keletkezése:

       a., A vépi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tagja lehet minden 18. életévét betöltött választójoggal rendelkező magyar, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki vépi állandó vagy ideiglenes lakással rendelkezik, az egyesület célkitűzéseivel egyetért, jelen alapszabályt elfogadja és kész annak megvalósításában részt venni.

       b., Az egyesület tagjai sorába történő felvételről egy éves tagjelöltség után a közgyűlés dönt.

       c., A tagjelölt köteles a képzési szabályzatban előírt ismereteket elsajátítani.

       d., A vépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pártoló tagja lehet az a 18. életévét betöltött választójoggal rendelkező magyar állampolgár, vagy magyarországi tartózkodási  engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki az egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatja, de a célkitűzésének megvalósításában nem tud, vagy nem kíván részt venni. Pártoló tag jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is lehet.

       e., Ifjúsági tag lehet az a korlátozottan cselekvőképes egészséges fiatal, aki az egyesület céljaival egyetért és felnőtt koráig az egyesületi tagság elnyerése érdekében hajlandó az előírt szakmai ismereteket elsajátítani. A legalább 1 éves ifjúsági tagság tagjelöltségnek számít. Az ifjúsági tagot az ifjúsági felelős javaslatára vezetőség veszi fel.

       f.,  Tiszteletbeli tag lehet az, akit a közgyűlés – kivételes indok alapján – ilyen taggá felvesz. A tiszteletbeli tag esetében a pártoló tagra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy anyagi hozzájárulást nem kell fizetnie, valamint ha korábban az egyesület tagja volt viselheti egyenruháját és „Tiszteletbeli” megjelöléssel beosztását.

 

9. A tag jogai:

       a., Tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal vehet részt az egyesület munkájában.

       b., Részt vehet az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek megválasztásában, bármely tisztségre jelöltet állíthat és megválasztható.

       c., A közösség bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézhet, a kérdezett köteles a fórumon azonnal válaszolni.

       d., Különvéleményét fenntarthatja, de a többségi döntés ellen nem agitálhat, elutasított javaslatának újratárgyalását ismételten kezdeményezheti.

       e., Az egyesületből indoklás nélkül kiléphet.

       f.,  Egyenruha és védőfelszerelés, valamint rendfokozat viselésére jogosult.

       g., Élet és balesetbiztosításra jogosult, és a közgyűlés által megállapított juttatásokba részesülhet.

 

10. A tag kötelességei:

       a., Köteles megtartani és megtartatni az alapszabály, a közgyűlés, az ügyintéző szerv, a szakmai szolgálati felettes rendelkezéseit, valamint az esküben vállalt kötelességeit.

       b., Folyamatosan részt kell vennie az egyesület közösségi és szakmai munkájában.

       c., Magánéletében olyan magatartást kell tanúsítania, amely nem rombolja az egyesület tekintélyét, sőt annak elmélyítésén kell fáradoznia.

       d., A tűz elleni védekezésnél és a műszaki mentésnél kellő bátorságot és önzetlenséget kell tanúsítania.

       e., Köteles az egyesület anyagi és erkölcsi értékeit védeni, szakmai felszereléseit megbecsülni és karbantartani.

       f.,  Részt kell vennie a szakmai és gyakorlati képzésben.

       g., Köteles évente a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.

 

11. A pártfogó és az ifjúsági tagokra vonatozó rendelkezések:

       a., Pártoló tag köteles évente a közgyűlés által meghatározott hozzájárulást fizetni.

       b., Az egyesület munkájában tanácskozási joggal vehet részt, indítványokat, észrevételeket tehet, kérheti a pártoló tagsági bevételek felhasználásáról történő elszámolást. Megjelölheti, hogy az általa adományozott összeget az egyesület elsődlegesen mire használja fel.

       c., Az ifjúsági tag tanácskozási joggal vehet részt az egyesület munkájában, javaslatot indítványt tehet.

       d., A pártoló és ifjúsági tagoknak szavazati joguk nincs, és tisztségre nem választhatók, ez vonatkozik a tiszteletbeli tagokra is.

 

12. A tagsági viszony megszűnik:

       - kilépéssel,

       - törléssel,

       - állampolgári választójog elvesztésével,

       - állandó vagy ideiglenes lakcím megszűnésével,

       - kizárással,

       - a tag halálával.

 

13. Nem léphet ki az egyesületből az, aki ellen fegyelmi eljárás folyik.

       Törlést az egyesület vezetősége, elnöke, parancsnoka indítványozhat azok esetében, akik nem vesznek részt az egyesület munkájában, illetve magatartásuk alapján érdemtelenné válnak a tagságra.

 

III. Az egyesület szervezeti rendje:

14. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés:

Hatásköre:

-       az alapszabály elfogadása és módosítása,

-       az ügyintéző szerv valamint a tisztségviselők megválasztása, illetve kinevezése

-       az egyesület költségvetésének jóváhagyása, a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadása

-       az ügyintéző szerv beszámolójának elfogadása

-       más tűzoltó egyesülettel történő egyesülés valamint a feloszlás kimondása.

-       döntés tagsági és személyzeti ügyekben

 

15.  a., A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. Döntését általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

            A közgyűlés bármely témában titkos szavazást rendelhet el. A vezetőséget a közgyűlés titkos szavazással választja.

       b.,   A tagok kétharmados többségének igenlő szavazat kell az alapszabály elfogadásához és módosításához, továbbá az egyesüléshez és feloszlásához.

       c., A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A vezetőség döntése alapján, továbbá a tagok egyharmadának napirendet is tartalmazó kezdeményezésére a Közgyűlést össze kell hívni.

       d., A közgyűlésről szóló meghívót 5 nappal a közgyűlés időpontja előtt kell a tagoknak kézbesíteni. A tanácskozási joggal meghívottak névsorát a vezetőség állítja össze. A közgyűlést az egyesület elnöke, távollétében az egyesület titkára vezeti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesítenek.

 

16. Az egyesület ügyintéző szerve a vezetőség:

       Hatásköre:

-       biztosítja az egyesület folyamatos működését,

-       összehívja a közgyűlést,

-       szervezi a közgyűlés határozatának végrehajtását,

-       előkészíti a közgyűlés döntéseit,

-       szervezi a tűzmegelőzést, tűzoltást,

-       gondoskodik a szakmai képzésről, gyakorlatokról, helyi vagy kiskörzeti tűzoltóversenyen való részvételről,

-       meghatározza a szolgáltatások körét és díjait,

-       együttműködik az állami és önkormányzati hivatásos tűzoltóságokkal és más önkéntes tűzoltó egyesületekkel,

-       szakmai kérdésekben a parancsnok, tagsági kérdésekben az elnök javaslatára lefolytatja a saját és a közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi vizsgálatot, dönt vagy a közgyűlésnek javaslatot tesz a döntésre.

 

17.  a., A vezetőség tagjai:

       - Az egyesület elnöke,

       - az egyesület titkára, aki egyben az egyesület anyagi és pénzügyi felelőse is

       - az egyesület parancsnoka.

 

       b., A vezetőség szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. A vezetőséget az elnök hívja össze. Össze kell hívni a vezetőséget két tagja és a hivatásos önkormányzati parancsnok kezdeményezésére.

A vezetőség üléséről a döntéseket tartalmazó rövid feljegyzést kell készíteni

 

18. Az egyesület elnöke:

A közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja. A tisztség elnyeréséhez a tagság több mint felének igenlő szavazata szükséges.

 

Hatásköre:

-       képviseli az egyesületet más szervek előtt,

-       összehívja és vezeti a vezetőség üléseit,

-       elnököl a közgyűlésen,

-       felelős a közgyűlés és a vezetőség döntéseinek megvalósításáért,

-       irányítja és ellenőrzi az gazdálkodási tevékenységet, a költségvetés kereti között kötelezettséget válla,

-       utalványozási jogot gyakorol.

 

19. Az egyesület titkára és anyai- pénzügyi felelőse:

 

A közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja. A tisztséget a tagok többségének igenlő szavazatával lehet elnyerni.

 

Hatásköre:

-       gondoskodik az egyesület adminisztrációs feladatairól,

-       végzi az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, intézi a levelezéseket,

-       vezeti a közgyűlési jegyzőkönyvet, feljegyzést készít a vezetőségi ülésekről,

-       akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt,

-       felelős az egyesület anyagi- és pénzgazdálkodásának szabályszerűségéért,

-       elkészíti a költségvetési javaslatot, a zárszámadást és a leltár,

-       a költségvetés kereti között szervezi az egyesület gazdálkodását,

-       vezeti a pénztárkönyvet a nyilvántartásokat, érvényesíti a bizonylatokat,

-       végzi az egyesület vállalkozásaival kapcsolatos adminisztratív teendőket,

-       beszedi a tagdíjakat, a pártoló tagok hozzájárulását és a támogatásokat,

-       távollétében a vezetőség által megbízott személy helyettesíti.

 

20. Az egyesület parancsnoka:

A közgyűlés titkos szavazással határozatlan időre választja meg. Csak a képzési szabályzatban megállapított képzettséggel rendelkező tagok közül lehet javasolni. Megválasztásához a tagok többségének egyetértő szavazat szükséges.

 

Hatásköre:

-       teljes felelősséggel irányítja az egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és kárelhárítási tevékenységét,

-       elkészíti az állomány felkészítésével, és a tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos terveket,

-       a vezetőség döntése alapján gondoskodik az egyesület céljainak megfelelő operatív feladatok megvalósításáról,

-       részt vesz szakmai tanácskozásokon, kapcsolatot tart más egyesületek parancsnokaival és hivatásos tűzoltóság szaktisztjeivel,

-       gondoskodik a tűzoltó felszerelések kifogástalan állapotában tartásáról, kezdeményezi azok fejlesztését,

-       gondoskodik az utánpótlás neveléséről,

-       díszelgések, kivonulások alkalmával vezeti az alakzatot,

-       gyakorolja a részére megállapított fegyelmi jogkört.

 

21. Az egyesület tisztségviselői bizalmatlansági indítvány alapján visszahívhatók, illetve felmenthetők.

 

22. Az egyesület rajai:

       a., Az egyesület 1 rajt szervez. A raj alaplétszáma 7 fő, mely kellő számú tartalékkal kiegészíthető.

 

IV. Az egyesület gazdálkodása:

 

 

23. Az egyesület működéséhez szükséges pénzeszközöket a következő forrásokból biztosítja:

       - tagdíjakból,

       - pártoló tagok hozzájárulásából,

       - önkormányzat támogatásából,

       - gazdálkodó szervezetek, magánvállalkozók, intézmények pénzintézetek támogatásából

       - az egyesület által végzett szolgáltatásból.

 

24.  Az egyesület gazdálkodási tevékenységéről az egyszeres könyvvitel előírásán alapuló naplófőkönyvet vezet.

 

25.  Az egyesület alapító vagyon azonos a jogelőd egyesület átadott vagyonával.

 

26.  Az egyesület anyagi- és pénzügyi felelőse az egyesület állami költségvetéssel szembeni kötelezettségét az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok szerint, a vagyonkimutatást pedig az erről szóló PM. rendelet alapján köteles elkészíteni.

 

27.  Az egyesület pénzforgalmát a közgyűlés által megállapított pénzintézetnél bonyolítja le.

 

28.  Az utalványozásra és érvényesítésre jogosult az alapszabállyal ellentétes vétkes károkozásért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

 

29.  A házipénztárban 3.000,- Ft /Háromezer/ forint készpénz őrizhető.

 

V. Vegyes rendelkezések:

 

30.  Az egyesület a közgyűlés külön, tagjai többségének igenlő szavazatán alapuló határozatával csatlakozhat /vagy kiléphet/ valamely tűzoltó szövetséghez,

 

31.  A tagokkal szemben alkalmazható fenyítések:

 

-       parancsnoki figyelmeztetés

-       vezetőségi feddés,

-       közgyűlési megrovás,

-       viselt tisztségből való leváltás,

-       lefokozás,

-       kizárás,

a két alacsonyabb fenyítés tisztségviselővel szemen nem alkalmazható.

 

32. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a MK. Polgári Törvénykönyvének és az Egyesületi Jogról szóló törvénynek a rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

    33.  Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Vép, 2009. szeptember 27.

 

 

 

Ezt az alapszabályzatot a 33. ponttal kiegészítve az egyesület 2009. szeptember 27 – i közgyűlésén elfogadta.

 

Vép, 2009. szeptember 27.